غرور

ساخت وبلاگ
چکیده : تنهاغروراستکه انسانیت را به بادمیدهد.ما از مشتی خاکیموبه آن برمیگردیمتا میتوانی دستی بگیر... ... با عنوان : غرور بخوانید :

تنهاغروراست
که انسانیت را به باد
میدهد.
ما از مشتی خاکیم
وبه آن برمیگردیم
تا میتوانی دستی بگیر...

غرور,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 28 شهريور 1396 ساعت: 0:23